Tingimused

Üldised tingimused kehtivad laskmine.ee netipoe klientide (edaspidi Klient) ja veebikeskkonna omaniku T.O Engineering OÜ (edaspidi laskmine.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja laskmin.ee vahelisi suhteid laskmine.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
Laskmispakettidel on vanusepiirang: alates 12 eluaastast.
laskmine.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hindu ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.laskmine.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele.
Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
laskmine.ee ja Klient soovivad kaubelda veebilehekülje www.laskmine.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. laskmine.ee netipoes tellimust vormistades ning makset sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.
E-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
T.O Engineering OÜ vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Klient vastutab T.O Engineering ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
T.O Engineering OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
T.O Engineering OÜ ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
T.O Engineering OÜ kasutab kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. T.O Engineering ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad klient ja T.O Engineering Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka T.O Engineering OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.


Tarbijal on õigus taganeda e-poe kaudu sõlmitud müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast.
Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.
Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:
e-posti aadressile:
info@laskmine.ee
või
esitada Tondi Lasketiirus, aadressil Pärnu maantee 142a.
Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on õigus nõuda kui müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul kui:
– müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
– parandamine ebaõnnestub,
– müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
– kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
– kauba normaalsest kulumisest (nt seadme aku kulumine);
– kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;
– ostjale enne kauba ostmist müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;
– välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta ka juhul, kui seadme ja/või detaili seerianumber, toote mitteavamist tõendav kontrollkleebis on rikutud, vahetatud või eemaldatud.
Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.
Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-R 12.00 – 20.00, L-P 12.00 – 18.00 telefonil 55585416 või e-posti aadressil:laskmine@laskmine.ee
Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.
SULGE

Korduma kippuvad küsimused

Kus Tondi Lasketiir asub?

Lahendusena pakuksin välja kodulehele panna google map kaart.Asume Tondi Elektroonika hoovi peal, kõrge punase maja keldris. Sissepääs on hoovi poolt

 

Milliste ühistrantsportidega on võimalus tulla  Tallinna kesklinnast Tondi Lasketiiru?

a.    Trammid nr. 3 ja 4, peatus “Tondi”
b.    Bussid nr. 5, 18, 36, peatus “Kalev”
c.    Takso – Kindlasti juurde panna ka umbkaudne maksumus.

 

Kas Tondi Lasketiir pakub  transfeerteenust – sadamast, hotellist?

Kokkuleppel saame pakkuda transfeerteenust gruppidele, alates grupi suurusest x inimest.

 

Kuidas on tasumine kohapeal?

Maksmine kohapeal kaardiga ja sularahas.

SULGE
et

Firma jõulupidu lasketiirus

12.11.2019

Sa oled planeerimas järjekordset firma jõulusündmust ning oled natukene ummikusse jooksnud? Mis oleks see üks asi, mis kõigil südame põksuma paneks? Või mis jätaks kõigile kustumatu mälestuse? Ehk olete isegi aastast aastasse teinud ühes stiilis sündmusi ja oleks aeg käiku vahetada. Aga miks mitte korraldada firma jõulupidu lasketiirus?

 

Tondi Lasketiir Tallinnas on Baltikumi suurim lasketiir. Meie relvade valikust leiab igaüks endale alati meelepärase. Lisaks, oleme juba Sinu eest kokku pannud ka just firmadele mõeldud laskmispaketid. Teie käsutuses on ka meie seminariruum, kus mõnusalt aega veeta, süüa, juua ja lobiseda saab. Kui ise sööke kaasa ei taha vedada, on võimalus tellida toitlustus ka meie partnerilt.

 

Soovid korraldada firma jõulupidu lasketiirus? Siin on Sulle mõned mõtted.

 

Laskmispakett „Tervasilm“

Laskepakett Teravsilm on täiuslik valik, kui keegi teie hulgast pole varem relvadega kokku puutunud ega lasketiirus käinud. Või on teil lihtsalt veel vähene kogemus relvamaailmas. Igal juhul pakub antud pakett teie meeskonnale lõbusa ning adrenaliini rohke väljakutse. Ilmselt ka kõige vaiksem hall hiireke teie hulgast, avab end võistluse käigus ning ka järel, täiesti uuesti küljest. Sest korralik kogemus lasketiirus, ei jäta kedagi külmaks!

 

Pakett sisaldab:

 

10 lasku püstolist teie valikul

Glock 17, 19; Sigsauer, Walther, HK P30 või Beretta

10 lasku karabiin teie valikul

M4, Kalašnikov, DAA või BT9APC

 

Iga osaleja saab lasta 10 lasku ühest püstolist ja 10 lasku ühest karabiinist – 20 lasku inimese kohta.

 

Paketi hind: 30 EUR/inimene

 

 

 

Laskmispakett „Asutuse Snaiper“

Asutuse Snaiper on ülipõnev võistlus Sinu meeskonnaliikmete vahel, et välja selgitada töötaja, kellel on ettevõttes kõige täpsem käsi ja kõige kindlam närv. Nii on edaspidi teada, keda saata “rindele”, kui üle laua istub külmalt kalkuleeriv “vastane”.

 

Asutuse Snaiper pakett sisaldab:

 

10 lasku püstolist Glock 17

(Glockist 5 lasku prooviks ja siis ülejäänud võistlus)

3 lasku snaiprist Remingthon 700,

5 lasku Kalašnikoviga,

5 lasku revolvrist Taurus S-Blue cal .38

5 lasku püstolist 1911 cal .45

 

Paketi hind: 45€/inimene

 

 

Kuid ausalt, see pole veel kõik. Kui neist kahest kumbki pakett Sind hetkel otseselt ei kõnetanud, siis on Sul võimalus ka ise pakett kokku panna. Meie teenus „Vali ise kolleegidele pakett“ on jagatud kolmeks, et Sul oleks parem relvamaailmas orienteeruda.

 

Vali ise kolleegidele pakett sisaldab järgmisi võimalusi:

 

Small – 1 relv – Tulemuse peale laskmine BT9APC 9mm (10 lasku) – 15€/ inimene.

Medium – al 2 relva – Tulemuse peale laskmine BT9APC 9mm (10 lasku) + püstol (10 lasku) = 25€/ inimene.

Large – al 5 relva – Tulemuse peale laskmine : snaiper (3 lasku) + M4 (10 lasku) + püstolkuulipilduja BT9APC (10 lasku) + Glock summuti ja laseriga (15 laksu) + pumppüss (5 lasku) = 45€/inimene.

 

 

Kõikide pakettidega kaasneb ohutustehnika reeglite tutvustamine ja instruktaaž. Järgneb relvade tutvustamine ja proovimine instruktori juhendamisel. Tondi Lasketiiru instruktorid hoolitsevad selle eest, et teie seltskond saaks ülevaate relvaohutusest, õpiksid tundma valitud relvade hingeelu ning saaksid unustamatu elamuse.

Peoruum on teie käsutuses 2h. Iga järgnev tund lisab teenusele 20€.

 

Seega firma jõulupidu lasketiirus kõlab nagu idee juba?

 

Uuri lähemalt ülal toodud pakettidega siin.

 

 

Aja broneerimiseks või lisaküsimuste tekkimisel saad meiega ühendust aadressil sale@laskmine.ee ning telefoni teel +372 555 85 416.