Tingimused

Üldised tingimused kehtivad laskmine.ee netipoe klientide (edaspidi Klient) ja veebikeskkonna omaniku T.O Engineering OÜ (edaspidi laskmine.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja laskmin.ee vahelisi suhteid laskmine.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
Laskmispakettidel on vanusepiirang: alates 12 eluaastast.
laskmine.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hindu ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.laskmine.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele.
Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
laskmine.ee ja Klient soovivad kaubelda veebilehekülje www.laskmine.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. laskmine.ee netipoes tellimust vormistades ning makset sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.
E-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
T.O Engineering OÜ vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Klient vastutab T.O Engineering ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
T.O Engineering OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
T.O Engineering OÜ ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
T.O Engineering OÜ kasutab kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. T.O Engineering ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad klient ja T.O Engineering Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka T.O Engineering OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.


Tarbijal on õigus taganeda e-poe kaudu sõlmitud müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast.
Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.
Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:
e-posti aadressile:
info@laskmine.ee
või
esitada Tondi Lasketiirus, aadressil Pärnu maantee 142a.
Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on õigus nõuda kui müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul kui:
– müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
– parandamine ebaõnnestub,
– müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
– kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
– kauba normaalsest kulumisest (nt seadme aku kulumine);
– kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;
– ostjale enne kauba ostmist müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;
– välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta ka juhul, kui seadme ja/või detaili seerianumber, toote mitteavamist tõendav kontrollkleebis on rikutud, vahetatud või eemaldatud.
Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.
Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-R 12.00 – 20.00, L-P 12.00 – 18.00 telefonil 55585416 või e-posti aadressil:laskmine@laskmine.ee
Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.
SULGE

Korduma kippuvad küsimused

Kus Tondi Lasketiir asub?

Lahendusena pakuksin välja kodulehele panna google map kaart.Asume Tondi Elektroonika hoovi peal, kõrge punase maja keldris. Sissepääs on hoovi poolt

 

Milliste ühistrantsportidega on võimalus tulla  Tallinna kesklinnast Tondi Lasketiiru?

a.    Trammid nr. 3 ja 4, peatus “Tondi”
b.    Bussid nr. 5, 18, 36, peatus “Kalev”
c.    Takso – Kindlasti juurde panna ka umbkaudne maksumus.

 

Kas Tondi Lasketiir pakub  transfeerteenust – sadamast, hotellist?

Kokkuleppel saame pakkuda transfeerteenust gruppidele, alates grupi suurusest x inimest.

 

Kuidas on tasumine kohapeal?

Maksmine kohapeal kaardiga ja sularahas.

SULGE
et

Ghost Club kutsub: puhkus tugevatele Gruusias 23.02-03.03.18

Ghost Club kutsub: puhkus tugevatele Gruusias 23.02-03.03.18

14.01.2018

Põgene pori eest ja tule veeda aktiivne puhkus Gruusias. Gruusia on veini ja põneva toidu sünnimaa. Kas soovid veeta aktiivset puhkust suusanõlvadel või muul viisil – meil on tegevust kõigile! Naudi kaheksa päeva tõelisi talverõõme – tipptasemel mäenõlvad, suurepärased söögid ja lahke külalisrahvas. Kõigil õhtul võimalik külastada sauna Bakurianis, olla basseinis või nautida massaažibasseini. Meie kasutuses terve nädala korralik buss, millega teha erinevaid väljasõite, keegi ei kiirusta meid – leiame aega ise endale ja selle kauni maa nautimiseks.
Tee endale ja oma kaaslasele Eesti Vabariik 100 puhul kingitus ja liituge reisiseltskonnaga!
 
23.02
kell 16.00 väljasõit Tondi Lasketiiru juurest (Tallinn, Pärnu mnt 142a)
Sõidame bussiga Riiga, võimalus bussile tulla ka Pärnus või mõnes muus suuremas linnas, kokkulepitud kohas Tallinn–Riia maanteel. Teel tutvume üksteisega ja räägime üle Gruusia programmi, alustame regilaulude õppimist Jaak Johansoni juhendamisel. Riiast lendame varahommikuks Tbilisisse.
 
24.02
Ca kell 05.00 jõuame hotelli
kl 13.00 ekskursioon Tbilisi vanalinnas
kl 17.00 tagasi hotellis
kl 18.00 EV100 sünnipäevale pühendatud pidulik kontsert-õhtusöök Avaloni restoranis. Meile esinevad Jaak Johanson ja Krista Citra Joonas. Peale meie poolt korraldatud kontserti jätkavad oma kavaga grusiinid – saab näha nii tantsu kui ka kuulda laulu.
 
25.02
kl 11.00–12.00 teeme check-out’i hotellist
kl 12.00 alustame bussisõitu Bakurianisse, teel väikesed vahepeatused
kl 18.00 jõuame hotelli ja seame ennast sisse. Kerge ühine eine, EESTI saun, basseinid ja massaažibassein jms.

 

26.02
Talispordipäev mägedes (sööstud, slaalomid jne.. Mida kõike teha oskate)
Õhtul vastavalt igaühe soovile aftekas, saun, bassein, kokkuvõtted tegusast päevast.
 
27.02
Talispordipäev mägedes / mootorkelgusafari / hobusaanimatk/Kutaisi
Kõigil kellel soov minna mägedesse suusatama, saavad seda teha – teised saavad liituda tripile Kutaisi ja Nokalakevi. Viimase külastuseks peab kindlasti kaasas olema T-särk, lühikesed püksid ja ujumispüksid. Lubatakse sooja 20C ja aastaringne soe vesi maast väljumas.
Ühiste tegevuste ajakava otsustame kohapeal
Õhtul vastavalt igaühe soovile aftekas, saun, bassein, kokkuvõtted tegusast päevast.

 

28.02
Talispordipäev mägedes / mootorkelgusafari / hobusaanimatk
Ühiste tegevuste ajakava otsustame kohapeal. Gruusia rahvusroogade valmistamise õpituba. Kuidas valmivad tõelised Gruusia pelmeenid hinkhalid ja muu – mida kõike tuleb teada ja teha. Loomulikult saab ise ka käe taignaga kokku teha.
Õhtul vastavalt igaühe soovile aftekas, saun, bassein, kokkuvõtted tegusast päevast.
 
01.03
Talispordipäev mägedes ja Borjomi külastus.
Kes soovib päeva mäel veeta, saab seda teha. Kõigil on võimalus tulla ujuma kuumaveeallikatesse, juua otse maa seest tulevat Borjomi mineraalvett ja tutvuda Borjomi ajalooga.
Viimase õhtu pidu.

 

02.03
Bakuriani–Tbilisi
Tagasi Tbilisisse. Aeg teha sisseoste ning veeta mõnusalt vaba aega enne lennukile naasmist.
Loomulikult on Tbilisis ka laud kaetud Embassy of The Nordic Silk Road´is.
NB! Majutuskohta meil viimaseks ööks ei ole, sest lennukile suundume juba kl 2 ajal öösel.
 
03.03
Tbilisi–Riia–Tallinn. Varastel hommikutundidel suundume lennukile ja kodutee võib alata!
 
HIND: 1 200 EUR/inimene
Hind sisaldab:
 • Transporti Tallinn – Tbilisi – Tallinn ja Georgias kohapeal
 • Majutust
 • Hommiku- ja õhtusööke (Gruusias lihtsalt ei jõua rohkem süüa)
 • Piiramatut sauna- ja veekeskuse külastust Bakurjanis
 • Mootorsaani matka mägedes
 • Ekskurssioone Tbilisis, Borjomis, Kutaisis
 • Hobusaani matka
 • EV100 kontsert-õhtusööki
 • Majutust kahe inimese tubades (peredele võimalik peretuba)
 • Kindlustust
 • Suusainstruktori juhendamist

Hinnale lisanduvad:

 • mäepiletid
 • suusavarustuse rent 25GEL/päev (ca 8€/päev)
 • kõik muud atraktsioonid, mille endale valite

Reisi juhib:

Reisi juhib Tõnis Orumaa, kes on Gruusiat külastanud alates 2007.aastast ning kellel on tekkinud mitmete sealsete kohtadega isiklik side. Seetõttu läheme külla mõnda sõbralikku kloostrisse ning degusteerime just selle pühakoja veine. Tõnisel on tekkinud ajaga arusaam, miks just Gruusiasse rajasid eestlased kunagi oma külasid ning miks need õitsema lõid. Loomulikult ei saa mööda vaadata grusiinide heast toidust ja külalislahkusest. Kõik meie ööbimiskohad on Tõnisel isiklikult üle vaadatud ning veendutud, et just need on meie grupile parimad.
Suusainstruktor:
Meiega tuleb kaasa noor ja hakkaja suusainstruktor Sten-Mark Virro, kes juhendab kõiki soovijaid!

Info ja registreerimine: tonis@laskmine.ee; +372 520 4833