Tingimused

Üldised tingimused kehtivad laskmine.ee netipoe klientide (edaspidi Klient) ja veebikeskkonna omaniku T.O Engineering OÜ (edaspidi laskmine.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja laskmin.ee vahelisi suhteid laskmine.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
Laskmispakettidel on vanusepiirang: alates 12 eluaastast.
laskmine.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hindu ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.laskmine.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele.
Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
laskmine.ee ja Klient soovivad kaubelda veebilehekülje www.laskmine.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. laskmine.ee netipoes tellimust vormistades ning makset sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.
E-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
T.O Engineering OÜ vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Klient vastutab T.O Engineering ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
T.O Engineering OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
T.O Engineering OÜ ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
T.O Engineering OÜ kasutab kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. T.O Engineering ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad klient ja T.O Engineering Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka T.O Engineering OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.


Tarbijal on õigus taganeda e-poe kaudu sõlmitud müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast.
Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.
Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:
e-posti aadressile:
info@laskmine.ee
või
esitada Tondi Lasketiirus, aadressil Pärnu maantee 142a.
Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on õigus nõuda kui müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul kui:
– müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
– parandamine ebaõnnestub,
– müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
– kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
– kauba normaalsest kulumisest (nt seadme aku kulumine);
– kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;
– ostjale enne kauba ostmist müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;
– välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta ka juhul, kui seadme ja/või detaili seerianumber, toote mitteavamist tõendav kontrollkleebis on rikutud, vahetatud või eemaldatud.
Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.
Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-R 12.00 – 20.00, L-P 12.00 – 18.00 telefonil 55585416 või e-posti aadressil:laskmine@laskmine.ee
Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.
SULGE

Korduma kippuvad küsimused

Kus Tondi Lasketiir asub?

Lahendusena pakuksin välja kodulehele panna google map kaart.Asume Tondi Elektroonika hoovi peal, kõrge punase maja keldris. Sissepääs on hoovi poolt

 

Milliste ühistrantsportidega on võimalus tulla  Tallinna kesklinnast Tondi Lasketiiru?

a.    Trammid nr. 3 ja 4, peatus “Tondi”
b.    Bussid nr. 5, 18, 36, peatus “Kalev”
c.    Takso – Kindlasti juurde panna ka umbkaudne maksumus.

 

Kas Tondi Lasketiir pakub  transfeerteenust – sadamast, hotellist?

Kokkuleppel saame pakkuda transfeerteenust gruppidele, alates grupi suurusest x inimest.

 

Kuidas on tasumine kohapeal?

Maksmine kohapeal kaardiga ja sularahas.

SULGE
et

Tondi Lasketiir soovitab: Adrenaliinilaks endale ja üllatus sõbrale!

Tondi Lasketiir soovitab: Adrenaliinilaks endale ja üllatus sõbrale!

15.04.2020

Kui tänasel päeval kodust väljuda, siis ikka ainult viimasel võimalusel ja mõjuval põhjusel. Seega haara oma kaaslane kodust kaasa ning tule meile! Ja mitte lihtsalt niisama paugutama, vaid ikka korralike täiskaliibreid ja võimsaid pauke sisaldavate pakettidega tutvust tegema. See oleks siis adrenaliinilaks endale – üllatus sõbrale aga on siin! Tead ju isegi, et ka Su sõbrad on ennast korralikult luku taga hoidnud. Seega preemiaks võiks kedagi neist ju üllatada küll! Mis Sa arvad? Parim uudis on see, et jagamisrõõmu aitab Sul jagada Tondi Lasketiir. Sina ostad paketi, meie kingime Sinu sõbrale tasuta kinkekaardi!

 

Külastades Tondi Lasketiiru kuni 10.05.2020 ning ostes endale Dünaamilise Duo või VIP Duo laskmispaketi VÕI soetades nende laskmispakettide kinkekaardid (kõik kinkekaardid kehtivad 1 aasta), saadame meie Sinu valitud sõbrale kingituse. Vastavalt sõbra võimetele, on Sul võimalus valida, milline kinkekaart oleks parim üllatus:

 

 

 

 

See tähendab seda, et saad koos oma lähedasega – olgu selleks pruut või peika, korterikaaslane, ema või isa – kellega sa nagunii koguaeg koos aega veedad, tulla Tondi Lasketiiru auru välja laskma. Aga saad meeles pidada ka seda sõpra, keda praeguste piirangute tõttu näha ei saa. Küll aga saate hiljem kogemusi ja emotsioone jagada ning kindlasti oleks see tore üllatus!

 

Kuidas see täpselt käib?

Kui ostad Tondi Lasketiiru e-poest kinkekaardi Dünaamiline Duo või VIP Duo, sisestad oma valitud kinkekaardi ja sõbra meiliaadressi kommentaaridesse.

Kui broneerid endale kas Dünaamilise Duo või VIP Duo laskmispaketi aja läbi telefoni, e-maili või Facebooki, saad sõbra meili aadressi edastada, kas läbi nende kanalite või kohapeal.

Sinu valitud e-kinkekaardile läheb üllatust vajava sõbra nimi ja mõne hetke pärast potsatab see juba tema e-postkasti. (Füüsilisel kujul kinkekaarte ei väljastata.)

 

 

Tondi Lasketiir soovitab: Adrenaliinilaks endale ja üllatus sõbrale!

 

 

Dünaamiline Duo

Hind: 95€

Sisaldab:

 • Püstol Glock – 10 + 10 lasku
 • Püstol Sig-Sauer – 10 + 10 lasku
 • Revolver Taurus – 5 +5 lasku
 • Karabiin Beretta CX4 Storm – 15+ 15 lasku
 • Kalašnikov või M4 – 10 + 10 lasku

 

Kestvus: ca 1h

 

VIP Duo

Hind: 150€

Sisaldab:

 • Püstol: 10 + 10 lasku
 • .357 revolver: 5 + 5 lasku
 • Kalašnikov: 10 + 10 lasku
 • Pumppüss: 5 + 5 lasku
 • M4: 10 + 10 lasku
 • Snaiper: 3 + 3 lasku

 

 

Üllatus vali nende pakettide seast:

 

Minu Esimene Pauk

Väärtus: 30€

Sisaldab: 

2 Relva 9×19 valikust:

 • Sig-Sauer
 • Glock 17 või 19
 • Taurus PT908
 • Karabiin BT 9APC

Padrunite arv: 20

 

 

Väike Pauk:

Väärtus: 40€

Sisaldab:

 • Revolver .38 – 5 lasku
 • Sig Sauer 522 – 10 lasku
 • BT APC 9 – 15 lasku

 

Suur Pauk

Väärtus: 45€

Sisaldab:

 • Revolver .44 – 3 lasku
 • Pumppüss 12cal – 5 lasku
 • Sig Sauer 1911 – 8 lasku

 

 

Kampaania tingimused:

 • Kampaania kestab kuni 10.05.2020 kella 23.59ni.
 • Kampaania kehtib toodetele Dünaamiline Duo ja VIP Duo.
 • Ostes Dünaamilise Duo või VIP Duo laskmispaketi või kinkekaardi on võimalik valida sõbrale saatmiseks järgnevad e-kinkekaardid: Minu Esimene Pauk, Väike Pauk, Suur Pauk.
 • Sõbrale saadetav kinkekaart saadetakse ainult virtuaalsel kujul. Füüsilisel kujul kinkekaarti ei väljastata.
 • Kõikide Tondi Lasketiiru kinkekaartide kehtivusaeg on 1aasta.
 • Kinkekaarte ei saa rahaks ümber vahetada.

 

 

Turvalisus Tondi Lasketiirus:

 1. Individuaalne teenindus
 2. Kõikide relvade ja ohutustehnika tutvustus
 3. Kõik relvad ja kaitsevahendid desinfitseeritakse iga kord peale kasutamist
 4. Käte desinfitseerimisvedelik
 5. Ühekordsed kummikindad

 

 

 

SLICE jagab kulud kolmeks!

Ning kas teadsid, et alates 75€ ostude eest on sul võimalus maksta osadena? Selle jaoks on meil olemas selline makseviis nagu Slice. Slice’i abil võimalik oma kulud jagada kolme võrdsesse ossa. 75 kuni 800 euroste ostude puhul on kliendil nüüd võimalus tasuda kolmes võrdses osas intressivabalt. Mis tähendab, et sinule ei kaasne sellega mingeid lisakulutusi.

 

 

 

Tondi Lasketiiru koolitused on leiatavad siit ning teised laskmispaketid siin!

 

 

Tondi Lasketiir soovitab: Adrenaliinilaks endale ja üllatus sõbrale! – Mida sa veel ootad?!