Tingimused

Üldised tingimused kehtivad laskmine.ee netipoe klientide (edaspidi Klient) ja veebikeskkonna omaniku T.O Engineering OÜ (edaspidi laskmine.ee) vahel kaupade ostmisel tekkivate õigussuhete kohta.
Üldised tingimused ei saa vastuolus olla Eesti Vabariigis kehtivate õigusnormidega ning vajadusel (vaidluste või puuduva informatsiooni puhul) on antud normidega täiendatud.
Lisaks käesolevatele Üldistele tingimustele reguleerivad Kliendi ja laskmin.ee vahelisi suhteid laskmine.ee hinnakiri ja väljakujunenud head tavad.
Laskmispakettidel on vanusepiirang: alates 12 eluaastast.
laskmine.ee jätab endale õiguse käesolevaid tingimusi ja hindu ühepoolselt muuta oma tegevuse efektiivsuse, konkurentsivõimelisuse, edaspidise arenemise, teenuste ja kaupade sortimendi täiendamise või reorganiseerimise eesmärgil. Tingimuste ja hinnakirja muudatused ning täiendused jõustuvad alates nimetatud informatsiooni ilmumise momendist veebilehel www.laskmine.ee. Kui Klient edastas oma tellimuse enne tingimuste muudatuste jõustumist, siis Kliendi jaoks kehtivad tellimuse edastamise ajal kehtinud tingimused, v.a kui seaduses või käesolevates tingimustes on ette nähtud teisiti.
Müüjal on õigus e-poe vahendusel sõlmitud müügilepingust taganeda ning tellitud kaup jätta üle andmata või teenus osutamata alljärgmistel juhtudel:
– kaup on laost otsa saanud;
– kauba hinda või omadusi on e-poes kuvatud valesti süsteemivea tõttu;
– kui ostja ei vasta müüja poolt kehtestatud tingimustele.
Kui müüjal ei ole võimalik tellimust täita, võtab müüja ostjaga ühendust ning tagastab tasutud summa, kui ostja on jõudnud kauba eest ettemaksu teha.
laskmine.ee ja Klient soovivad kaubelda veebilehekülje www.laskmine.ee kaudu käesolevas dokumendis sätestatud tingimustel. laskmine.ee netipoes tellimust vormistades ning makset sooritades, kinnitab Klient, et ta on tutvunud üldtingimustega ja on nendega nõus.
E-poest on võimalik osta vaid neid kaupu, millel on link “Lisa ostukorvi”. Kauba hind ja kauba saadavus võivad jooksvalt ja ette teatamata muutuda. Kui ostja on esitanud tellimuse enne kauba hinna muutmist, rakendatakse tellimuse hetkel kehtinud hinda.
T.O Engineering OÜ vastutab Kliendi ees käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Klient vastutab T.O Engineering ees Kliendi poolt käesolevate tingimuste rikkumisega tekitatud kahju eest Eesti Vabariigis kehtivates õigusaktides sätestatud juhtudel ja ulatuses.
Kumbki osapool ei vastuta teise osapoole eest ning tema käitumist ei loeta käesolevate tingimuste rikkumiseks oma mistahes kohustuse teostamisega viivitamise või selle mitteteostamise tõttu, kui nimetatud viivituse või mitteteostamise põhjus ei olnud nimetatud osapoole poolt kontrollitav (vääramatu jõud).
T.O Engineering OÜ ei kompenseeri moraalset kahju, mida võib tekitada Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmine käesolevate tingimuste raames.
T.O Engineering OÜ ei kompenseeri Kliendile tarneaegade, hindade ja muude tingimuste muutmise tagajärjena ilmnenud mittekasutatud võimalusi.
T.O Engineering OÜ kasutab kliendi esitatud informatsiooni ainult Kliendi ostutellimuse täitmiseks. T.O Engineering ei avalda ostude sooritamise käigus teatavaks saanud informatsiooni kolmandatele osapooltele, v.a seadusega ettenähtud juhtudel.
Panga ja ostja vaheline side on kaitstud SSL-turvaprotokolliga, mis tagab selle, et vahetatavat informatsiooni ei saa kõrvalised isikud pealt kuulata ega muuta. Panga ja kaupmehe vahel liikuv informatsioon on varustatud digitaalsete allkirjadega.
Käesolevates tingimustes reguleerimata küsimustes juhinduvad klient ja T.O Engineering Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest ning pooltevahelisi suhteid reguleerivatest teistest aktidest.
Käesolevate tingimuste täitmisest tulenevaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendavad pooled eelkõige läbirääkimiste teel. Kui lepingust tulenevaid vaidlusi ei õnnestu lahendada poolte läbirääkimistega, on nii Kliendil kui ka T.O Engineering OÜ-l õigus pöörduda oma õiguste kaitseks Tarbijakaitseametisse või kohtusse.


Tarbijal on õigus taganeda e-poe kaudu sõlmitud müügilepingust 14 (neljateist) päeva jooksul alates kauba kättetoimetamise päevast.
Ostjal on võimalik kauba lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele sh nõuda lepingu täitmist, alandada hinda, nõuda kahju hüvitamist ja leping üles öelda.
Kui kaubale on müüja või tootja poolt antud müügigarantii, antakse ostjale garantiitingimused kirjalikult koos kaubaga ja/või tehakse need kättesaadavaks elektrooniliselt e-poes.
Tarbijal on õigus lepingutingimustele mittevastava kauba puhul (kaup on puudustega), esitada müüjale pretensioone 2 (kahe) aasta jooksul alates kauba üleandmise päevast. Pretensioon tuleb esitada viivitamatult, kuid mitte hiljem kui 2 (kahe) kuu jooksul alates kauba puuduse avastamisest. Puuduse avastamisel peab tarbija kasutusele võtma mõistlikud abinõud kauba säilitamiseks ja kaitsmiseks, sh mitte kasutama puudusega kaupa, kui kauba kasutamine halvendab veelgi kauba seisukorda.
Hilisemate probleemide lihtsamaks lahendamiseks peab ostja säilitama ostudokumendid (arve, leping jne), mis tõendavad, et kaup on ostetud müüja e-poest. Ilma müüki tõendava dokumendita võib müüja/teenindaja probleemi lahendamata jätta.
E-poest ostetud kaupadega seotud pretensioonid saab esitada alljärgmiselt:
e-posti aadressile:
info@laskmine.ee
või
esitada Tondi Lasketiirus, aadressil Pärnu maantee 142a.
Puudusega kauba korral on tarbijal õigus nõuda esmalt kauba tasuta parandamist või selle asendamist uue kaubaga, nõuda ostuhinna alandamist. Lepingust taganemist on õigus nõuda kui müüja on müügilepingut oluliselt rikkunud, sh juhul kui:
– müüjal ei ole võimalik kaupa parandada või asendada,
– parandamine ebaõnnestub,
– müüja ei ole kauba puudust mõistliku aja jooksul kõrvaldanud,
– kauba parandamise või asendamisega on tarbijale tekitatud põhjendamatuid ebamugavusi.
Müüja ei vastuta kauba puuduste eest, mis on tekkinud kauba otstarbele mittevastava kasutamise, hooldamise või rikkumise tõttu.
Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta, kui see on põhjustatud:
– kauba normaalsest kulumisest (nt seadme aku kulumine);
– kauba ebaõigest (otstarbele mittevastavast) kasutamisest, hooldamisest (sh juhul, kui kaupa on remontinud või hooldanud tootja poolt volitamata isik) või kauba rikkumisest;
– ostjale enne kauba ostmist müüja poolt teatavaks tehtud puudustest;
– välisteguritest. Välisteguriteks loetakse muuhulgas äike, nõuetele mittevastav elektripinge ja elektripinge kõikumised, niiskus, vedelik, mehhaanilised vigastused vms.
Müüja ei kõrvalda pretensiooni esitamise õiguse ajal ilmnenud puuduseid tasuta ka juhul, kui seadme ja/või detaili seerianumber, toote mitteavamist tõendav kontrollkleebis on rikutud, vahetatud või eemaldatud.
Müüja tagab, et e-poes müüdavad kaubad vastavad Euroopa Liidus kehtivatele standarditele. Nimetatud standardites väljatoodud asjaolusid ei loeta kauba puuduseks.
Teavet tellimuse kohta saavad ostjad küsida: E-R 12.00 – 20.00, L-P 12.00 – 18.00 telefonil 55585416 või e-posti aadressil:laskmine@laskmine.ee
Tarbijal on õigus pöörduda pädeva järelvalveasutuse poole, milleks on Riiklik Tarbijakaitseamet aadressil Rahukohtu 2, Tallinn, 10130, e-post: info@tka.riik.ee. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada tarbija ja ettevõtja vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi, mida pooled ei suutnud lahendada kokkuleppe teel ja kui vaidlusalase kauba või teenuse väärtus on 20 või enam eurot.
SULGE

Korduma kippuvad küsimused

Kus Tondi Lasketiir asub?

Lahendusena pakuksin välja kodulehele panna google map kaart.Asume Tondi Elektroonika hoovi peal, kõrge punase maja keldris. Sissepääs on hoovi poolt

 

Milliste ühistrantsportidega on võimalus tulla  Tallinna kesklinnast Tondi Lasketiiru?

a.    Trammid nr. 3 ja 4, peatus “Tondi”
b.    Bussid nr. 5, 18, 36, peatus “Kalev”
c.    Takso – Kindlasti juurde panna ka umbkaudne maksumus.

 

Kas Tondi Lasketiir pakub  transfeerteenust – sadamast, hotellist?

Kokkuleppel saame pakkuda transfeerteenust gruppidele, alates grupi suurusest x inimest.

 

Kuidas on tasumine kohapeal?

Maksmine kohapeal kaardiga ja sularahas.

SULGE
et

Vali ise kolleegidele pakett

<5
15€/in

Mis see täpsemalt tähendab – vali ise kolleegidele pakett? See tähendab seda, et Sa juba vaatasid meie teised pakkumised läbi, kuid ükski neist polnud päris see. Siia valikusse oleme kokku pannud kolm võimalust, kuidas kolleegidega üks vägev äraolemine korraldada.

 

Võistlus kolleegide vahel ei ole küll eesmärk omaette, kuid me kõik vajame aeg-ajalt veidi rohkem põnevust ja adrenaliini oma igapäeva tegemiste vahele. Tondi Lasketiiru laskmispaketid on selleks parim võimalus. Meie laskmispakettidest saadav kogemus kõditab närve ja äratab unne vajunud meeled.

 

Vali ise kolleegidele pakett sisaldab järgmisi valikuid:

 

  • Small – 1 relv – Tulemuse peale laskmine BT9APC 9mm (10 lasku) – 15€/ inimene.
  • Medium – al 2 relva – Tulemuse peale laskmine BT9APC 9mm (10 lasku) + püstol (10 lasku) = 25€/ inimene.
  • Large – al 5 relva – Tulemuse peale laskmine : snaiper (3 lasku) + M4 (10 lasku) + püstolkuulipilduja BT9APC (10 lasku) + Glock summuti ja laseriga (15 laksu) + pumppüss (5 lasku) = 45€/inimene.

 

Tondi Lasketiiru instruktorid hoolitsevad selle eest, et teie seltskond saaks ülevaate relvaohutusest ja õpiksid tundma valitud relvade hingeelu.

 

Lisaks on teie kasutuses 2 tundi seminariruumi, seda kas siis koolituseks või niisama olemiseks, ruum on varustatud projektori ja kõlaritega. Soovi korral toitlustab teid meie koostööpartner nii snäki kui ka sooja laua valikuga.

 

Parima tulemuse laskjatele on soovi korral ka meie poolt diplom.

 

Kui ülalkirjeldatust jääb teile väheks, saab alati juurde valida relvi ning teemakohaseid koolitusi.

Paketis sisaldub:
2h peoruumi (iga järgnev tund 20€).
Ohutustehnika reeglite tutvustamine ja instruktaaž.
Järgneb relvade tutvustamine ja proovimine instruktori juhendamisel.

BT APC9

Kaliiber 9x19 15 Kõige uuem püstolkuulipilduja, pärineb Šveitsi tootjalt, see on mugav, täpne ja väga vähese tagasilöögiga

CZ-75 SP01

Kaliiber 9x19 10 CZ püstol on mudeli 75 edasiarendus, see on väga hea, täpne ning stabiilne püstol - eriti sobilik IPSC-s kasutamiseks

Glock 17

Kaliiber 9x19 10 Esimene plastikraamiga relv maailmas, oma klassi legendaarseim ja vastupidavaim!

Glock 19

Kaliiber 9x19 10 Relv.Glock.19.Tondi.Lasketiir Kompaktne versioon püstolist Glock 17

Glock 19PRO

Kaliiber 9x19 15 Kompaktne püstol koos laseri ja summutiga

Glock 21

Kaliiber .45ACP 10 Võimas relv, mis peatab vastase juba esimese lasuga, samas on väga pehme ja stabiilne suure kaliibri kohta!

Glock 22

Kaliiber .40 10 Glock 17 edasiarendus, see on modifitseeritud kasutamaks optimaalseimat käsitlusrelva kaliibrit .40-et!

Glock 25

Kaliiber .380 10 Miniatuurne tagavararelv, mida saab kanda väga varjatult!

Glock CAA Tactical

Kaliiber 9x19 15 Püstol Glock kasutatuna karabiini raamis, mis annab juurde täpsust ja kindlust ning muudab relva kurjemaks!

Heckler &Koch P30

Kaliiber 9x19 10 Hea ja mugav teenistusrelv, kasutatav mõlema käelistel, sest seadmed on dubleeritud mõlemal pool.

Jahipüss Iž

Kaliiber 16 cal 4 Legendaarne kaheraudne - sellega tunned end kui vanaaegses gängsteri filmis!

Kalašnikov

Kaliiber 7,62x39 10 Pole vaja ilmselt lisadagi, see on üks enim toodetud automaate maailmas. Väga töökindel ning heli ja tagasilöök on vastavad!

Makarov

Kaliiber 9×18 8 Vene püstol Makarov, mis esmalt toodeti KGB otstarbeks, tänapäeval kasutuses idabloki maades politsei relvana.

Nagan 7,62x38R

Kaliiber 7,62x38R 6 Revolver Nagan toodeti Vene Tsaari armee relvastusse, kui tulete laskma - näete, et mehed pidid olema terasest...

Reminghton 700

Kaliiber .308 3 Erilahendusena kokku pandud relv. Relvalaad tehtud erilahendusena ning süsteem pärineb Reminghton 700-lt. Parim relv täpse lasu sooritamiseks.

Ruger LCR

Kaliiber .357 5 Kompaktne revolver, toodetud ühe kvaliteetseima relvatootja poolt.

Sig-Sauer 226

Kaliiber 9x19 10 Kõikide eriüksuste kunagine lemmik, väga töökindel ja täpne relv.

Sig-Sauer 522 Target

Kaliiber .22LR 15 Väikese kaliibriga M16 tüüpi relv - sobib neile, kes ei taha suurt tagasilööki ja pauku.

Sig-Sauer Mosquito

Kaliiber .22LR 10 Väikese kaliibriline püstol, sobib hästi esimesteks laskudeks!

Sig-Sauer P320

Kaliiber 9x19 10 Sig-Saueri uuemaid püstoleid, mis tehtud püstoli 1911 loogika ja ergonoomika järgi. Väga mugav ja hea päästikuga.

Sig-Sauer SP2022

Kaliiber 9x19 10 Sig-Saueri esimene plastikraamiga püstol, nagu ikka esimese vasikaga - ka selle väikesed probleemid - kiire salvevahetus ei õnnestu alati kõige kiiremini.

Sig-Sauer M400

Kaliiber 5,56 10 SigSauer.M400 Korralik kaasaegne ründevintpüss ehk USA M16 edasiarendus Sig-Saueri poolt, toodeti kunagi vastuseks venelaste Kalašnikovile.

Smith & Wesson

Kaliiber .44mag 1 Üks korraliku tagasilöögiga revolver!

Taurus PT908

Kaliiber 9x19 10 Metallraamiga kompaktne püstol, mis sobib nii varjatud kandmiseks, kui ka lasketiirus laskmiseks!

Taurus S-Blue

Kaliiber 0.38 6 Töökindel ja nägus revolver!

Tokarev (TT)

Kaliiber 7.62x25 8 Kurikuulus relv - esmalt teenis NKVD relvastuses ja 90-ndatel kuritegelike jõukude arsenalis.

Vintpüss Mossin Nagant

Kaliiber 7,62x54R 3 Relv, millega tehti revolutsiooni Venemaal! Kõigile relvahuvilistele tuleb kindlasti ette pilt punaväelastest, kes oma relvi telliskivi puruga puhastasid, võite arvata, kui täpsed need relvad pärast olid?!

Walther PPQ

Kaliiber 9x19 10 Üks parimaid ja täpsemaid kaasaegseid püstoleid maailmas - päästik ja ergonoomika on väga head. Kõiki kaasaegseid mudeleid võrreldakse ka tänapäeval just selle püstoliga!

Winchester

Kaliiber 12 cal 5 Kui vaja metalli pikali lasta, siis see on õige valik. Oma parimast küljest näeb seda relva Terminaatori filmis - kui miski vaja pooleks või ribadeks siis Winchester!

S - Pakett

2 10 2 60 €
Siia tuleb ürituse paketi sisu, mis hakkab kuvama hoveril!

M - Pakett

3 15 3 100 €
Siia tuleb ürituse paketi sisu, mis hakkab kuvama hoveril!

L - Pakett

4 20 4 150 €
Siia tuleb ürituse paketi sisu, mis hakkab kuvama hoveril!